Odkryj najnowsze trendy łazienkowe

Warunki

WARUNKI

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Zawiera on warunki dostępu do strony internetowej https://www. www. Strohm-TEKA.com (dalej „Strona internetowa”), przeglądania jej i korzystania z niej.

Uzyskanie dostępu do Strony internetowej, przeglądanie jej i korzystanie z niej oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację każdego postanowienia niniejszych Warunków (dalej „Warunki”), które mają taką samą ważność i skuteczność jak każda umowa sporządzona na piśmie i podpisana.

Przestrzeganie Warunków jest obowiązkowe dla każdej osoby, która uzyskuje dostęp do Strony internetowej, przegląda ją lub korzysta z niej, niezależnie od tego, czy uzyskuje dostęp do Strony internetowej, przegląda ją lub korzysta z niej jako zarejestrowany użytkownik (dalej „Użytkownik”), czy jako odwiedzający. W przypadku braku akceptacji Warunków należy zaniechać uzyskiwania dostępu do Strony internetowej, przeglądania jej lub korzystania z niej.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 • Właściciel: STROHM BATHROOM SOLUTIONS S.A. (dalej STROHM”).
 • NIF: A07005473
 • Adres spółki: C/ Ses Teixidores, 19. Pol. De Son Llaut, 07320, Santa María del Camí, Mallorca.
 • Telefon kontaktowy: +34 971870210
 • E-mail: strohmsupport@strohm-teka.com

2. CEL

Niniejsze Warunki regulują kwestie dostępu do Strony internetowej, przeglądania jej lub korzystania z niej, informując użytkowników Strony internetowej o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach w odniesieniu do treści zawartych na Stronie internetowej, wykorzystywanych logotypów i marek, jak również o wszelkich zobowiązaniach, jakie mogą wyniknąć z korzystania z usługi.

Niezależnie od powyższego STROHM zastrzega sobie prawo do zmiany prezentacji, konfiguracji Strony internetowej oraz treści dostępnych na Stronie internetowej, jak również warunków wymaganych do uzyskania dostępu do niej lub korzystania z niej.

Informacje o zmianie Warunków będą ogłaszane w zakładce Warunki na Stronie internetowej lub w formie wiadomości wysyłanej do użytkowników. Dostęp do Strony internetowej i korzystanie z jej treści po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

3. DOSTĘP I REJESTRACJA

Dostęp do treści publikowanych na Stronie internetowej jest bezpłatny.

STROHM w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez użytkowników w formularzach, dlatego też każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje, błędy lub wady, jakie mogą wyniknąć z powodu złej jakości danych.

Linki do innych stron internetowych

W przypadku pojawienia się na Stronie internetowej linków do innych stron internetowych poprzez przyciski, linki, banery, treści osadzone itp. STROHM niniejszym informuje Użytkowników, że będą one zarządzane bezpośrednio przez osoby trzecie. STROHM nie posiada uprawnień ani zasobów ludzkich i technicznych pozwalających na wcześniejsze zapoznanie się z wszystkimi informacjami, treściami, produktami i usługami przekazywanymi przez inne platformy, do których może prowadzić link z Platformy, ani na ich kontrolowanie czy zatwierdzanie.

W związku z powyższym STROHM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty strony internetowej, do której prowadzi link z Platformy, w tym między innymi za jej działanie, dostęp do niej, dane, informacje, pliki, jakość i wiarygodność jej produktów oraz usług, jej własne linki lub jakiekolwiek jej treści.

W żadnym wypadku utworzenie jakiegokolwiek linku na Stronie internetowej prowadzącego do jakiejkolwiek innej strony internetowej nie oznacza istnienia jakiegokolwiek rodzaju stosunku, współpracy lub zależności pomiędzy STROHM a właścicielem takiej strony internetowej należącej do osoby trzeciej.

Linki z innych stron internetowych do Strony internetowej

STROHM nie zezwala na utworzenie linku do Strony internetowej z jakiejkolwiek strony internetowej, która zawiera jakiekolwiek materiały, informacje lub treści uznane za bezprawne, nielegalne, poniżające, nieprzyzwoite lub ogólnie naruszające prawo, dobre obyczaje i porządek publiczny lub ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

STROHM nie posiada uprawnień ani zasobów ludzkich i technicznych pozwalających na wcześniejsze zapoznanie się z wszystkimi informacjami, treściami, produktami i usługami przekazywanymi przez inne platformy, do których może prowadzić link z Platformy, ani na ich kontrolowanie czy zatwierdzanie. STROHM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty strony internetowej, do której prowadzi link z Platformy, w tym między innymi za jej działanie, dostęp do niej, dane, informacje, pliki, jakość i wiarygodność jej produktów i usług, jej własne linki lub jakiekolwiek jej treści.

Każda osoba fizyczna lub prawna planująca utworzenie hiperłącza lub wykorzystanie technicznego urządzenia umieszczającego linki ze swojej strony internetowej do niniejszej Strony internetowej podlega następującym warunkom:

 • Zabrania się kopiowania w całości lub części jakichkolwiek zasobów lub treści zawartych na Stronie internetowej STROHM.
 • Zabrania się umieszczania głębokich linków do podstron Strony internetowej, jej zasobów oraz tworzenia na nich przeglądarki lub środowiska granicznego.
 • Osoby trzecie nie mogą oświadczać ani sugerować w sposób dorozumiany, że STROHM sprawował nadzór nad jakimikolwiek treściami lub usługami oferowanymi lub promowanymi na stronie internetowej, do której prowadzi link.
 • Strona internetowa, do której prowadzi hiperłącze, nie może zawierać żadnej marki, znaku towarowego, oznaczenia, nazwy, logotypu, sloganu ani żadnego innego znaku rozpoznawczego należącego do STROHM.
 • Strona internetowa, do której prowadzi link, nie może zawierać treści ani informacji niezgodnych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub porządkiem publicznym bądź naruszających prawa osób trzecich.

5. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Zabrania się uzyskiwania dostępu do Strony internetowej i korzystania z niej w celach niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, w tym w celach finansowych, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. W szczególności Użytkownicy nie mogą:

 1. korzystać ze Strony internetowej w sposób, który może spowodować jej uszkodzenie, przerwę, problemy z prawidłowym funkcjonowaniem lub wady w jej działaniu lub działaniu urządzeń końcowych osób trzecich;
 2. korzystać ze Strony internetowej w celu przekazywania, instalowania lub publikowania wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych programów lub plików;
 3. korzystać ze Strony internetowej w celu przekazywania materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym spamu, masowej wysyłki maili lub podobnych;
 4. korzystać ze Strony internetowej w sposób naruszający prawa STROHM lub prawa osób trzecich;
 5. korzystać ze Strony internetowej w celu przekazywania lub zamieszczania jakichkolwiek materiałów zniesławiających, obraźliwych, rasistowskich, wulgarnych, poniżających, pornograficznych, nieprzyzwoitych lub zawierających groźbę, które mogą być obraźliwe dla jakiejkolwiek osoby;
 6. korzystać ze Strony internetowej nielegalnie lub w złej wierze, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym;
 7. uzyskiwać dostępu do Strony internetowej i korzystać z niej z wykorzystaniem fałszywej tożsamości, wskutek podawania się za osobę trzecią, korzystania z profilu osoby trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób, który może spowodować zamieszanie co do tożsamości źródła wiadomości;
 8. uzyskiwać dostępu bez upoważnienia do jakiejkolwiek części Strony internetowej, jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych ze Stroną internetową, serwera STROHM lub usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej, poprzez piractwo lub podrabianie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny niezgodny z prawem sposób;
 9. dopuszczać się naruszenia lub podejmować próby naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania Strony internetowej lub jakiejkolwiek innej strony internetowej z nią związanej, jak również wszelkich środków bezpieczeństwa lub ochrony właściwych dla Strony internetowej;
 10. podejmować jakichkolwiek działań, które mogą spowodować nieproporcjonalne lub niepotrzebne obciążenie infrastruktury Strony internetowej lub usług sieciowych STROHM, jak również jakiegokolwiek systemu lub sieci połączonych ze Stroną internetową.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych zobowiązań spowoduje podjęcie przez STROHM wszelkich działań zgodnych z prawem, jakie mają zastosowanie. W szczególności niektóre z działań, o których mowa powyżej, zostały sklasyfikowane jako przestępstwa ustawowe w hiszpańskim kodeksie karnym, a STROHM zgłosi wszelkie działania naruszające prawo do właściwych organów.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAPEWNIENIA

STROHM nie zapewnia: (i) ciągłości treści na Stronie internetowej; (ii) braku błędów w treściach umieszczonych na Stronie internetowej; (iii) braku wirusów lub innych szkodliwych elementów na Stronie internetowej lub na serwerze dostarczającym; (iv) odporności Strony internetowej na naruszenie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu jej ochrony lub braku możliwości naruszenia wszelkich środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu jej ochrony; (v) braku przydatności lub wydajności treści umieszczonych na Stronie internetowej; oraz (vi) jakichkolwiek szkód wyrządzonych sobie lub osobom trzecim przez osobę naruszającą warunki, zasady i instrukcje określone przez STROHM; STROHM nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne lub niepożądane konsekwencje, jakie mogą powstać w tym zakresie.

Organizacja STROHM oświadcza jednak, że podjęła wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu techniki, aby zapewnić dobre funkcjonowanie Strony internetowej i zredukować do minimum ewentualne błędy, zarówno z technicznego, jak i merytorycznego punktu widzenia, a także aby zapobiec istnieniu i przenoszeniu wirusów i innego złośliwego oprogramowania do systemów Użytkowników.

W każdym przypadku STROHM zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany, ograniczenia lub przerwania, tymczasowo lub na stałe, dostępu, możliwości przeglądania, przesyłania treści lub pobierania bądź korzystania z usług dostępnych na Stronie internetowej, za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia.

7. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

Projekt, oprogramowanie, jak również logotypy, marki i inne wyróżniające znaki lub inne elementy (na przykład teksty, obrazy, bazy danych, treści multimedialne, dźwięki itp.) wykorzystywane lub pojawiające się na Stronie internetowej należą do STROHM lub zostały umieszczone na Stronie internetowej za zgodą ich właścicieli i są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Dostęp użytkownika do treści umieszczonych na Stronie internetowej i usług nie oznacza w żadnym wypadku dobrowolnego zrzeczenia się ani całkowitego lub częściowego przeniesienia takich praw, ani nie powoduje udzielenia użytkownikowi prawa do używania, zmiany, wykorzystania, powielania, rozpowszechnienia lub publicznego udostępniania treści lub znaków rozpoznawczych będących przedmiotem własności przemysłowej i intelektualnej, bez uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej w tym celu przez STROHM lub osobę trzecią, której przysługują takie prawa.

Wyraźnie zabrania się powielania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania treści umieszczonych na niniejszej Stronie internetowej, w całości lub części, w celach marketingowych na jakimkolwiek nośniku lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych bez zgody STROHM.

8. ZAWIESZENIE STRONY INTERNETOWEJ

STROHM zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany, ograniczenia lub przerwania, tymczasowo lub na stałe, dostępu do treści zawartych na Stronie internetowej, przeglądania, wykorzystywania, hostowania lub ściągania takich treści lub korzystania z usług dostępnych na Stronie internetowej.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nagłówki poszczególnych artykułów mają jedynie charakter informacyjny i nie wpływają na interpretację niniejszych Warunków, nie kwalifikują ich ani nie rozszerzają. Ponadto STROHM może zmienić niniejsze Warunki, w całości lub w części, informując o ich zmianie w miejscu, w którym takie Warunki są podawane do wiadomości użytkowników.

Niniejsze Warunki pozostają w mocy od momentu publikacji do czasu ich zmiany, w całości lub w części. Wszelkie zmiany Warunków wchodzą w życie z chwilą zmiany Warunków.

Podobnie STROHM może anulować, zawiesić lub przerwać, w dowolnym czasie i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, dostęp do treści umieszczonych na Stronie internetowej.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, w całości lub w części, przez jakikolwiek sąd lub właściwy organ, taka nieważność nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez STROHM jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w niniejszych Warunkach nie stanowi dobrowolnego odstąpienia od takiego prawa lub praw przysługujących STROHM na mocy takiego postanowienia.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym do interpretacji niniejszych Warunków jest prawo hiszpańskie.