Odkryj najnowsze trendy łazienkowe

Polityka prywatności

1.- KIM JESTEŚMY? 

 • Właściciel: STROHM BATHROOM SOLUTIONS S.A. (dalej „STROHM”).
 • NIF: A07005473
 • Adres firmowy: C/ Ses Teixidores, 19. Pol. De Son Llaut, 07320, Santa María del Camí, Mallorca.
 • Telefon kontaktowy: +34 971870210
 • Adres e-mail: strohm-support@strohm-teka.com

2.- INFORMACJA WSTĘPNA 

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Użytkownik (dalej „Użytkownik” lub ewentualnie „Użytkownicy”) zostaje poinformowany, że jego dane osobowe udostępnione za pośrednictwem strony internetowej www.Strohm-teka.com/es-es/ (dalej „Strona internetowa”) będą przetwarzane przez firmę STROHM, łącznie z danymi nawigacyjnymi Użytkownika oraz wszelkimi innymi danymi, które może on udostępnić w przyszłości w trakcie użytkowania Strony internetowej. 

Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności, która została zredagowana w jasny i klarowny sposób, aby ułatwić zrozumienie jej postanowień. Po zaznajomieniu się z naszą Polityką prywatności Użytkownik będzie mógł swobodnie i dobrowolnie zdecydować, czy zechce udostępnić swoje dane osobowe podmiotowi STROHM, czy też nie. 

3.- OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA DANYCH 

Dane wymagane w formularzach Strony internetowej mają charakter ogólny, a ich udostępnienie jest obowiązkowe (o ile nie zaznaczono inaczej w odpowiednim polu) i niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane. 

W związku z tym, jeśli takie dane nie zostaną udostępnione lub nie zostaną podane prawidłowo, niektóre żądania Użytkownika mogą nie zostać spełnione, jednakże bez uszczerbku dla jego prawa do swobodnego przeglądania określonych danych Strony internetowej.   

4.- W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ DANE UŻYTKOWNIKA? 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez STROHM w następujących celach: 

 1. do zarządzania rejestracją gwarancji związanej z zakupem produktu marki STROHM: do zarządzania rejestracją produktu zakupionego przez Użytkownika, a także w celu świadczenia wszelkich usług objętych umową gwarancyjną danego produktu; 
 2. do zarządzania zamówieniami na naprawę produktów: do zarządzania i przetwarzania zamówień na naprawę produktów zakupionych przez Użytkownika, a także do świadczenia usług naprawczych;
 3. do odpowiadania na problemy zgłoszone przez Użytkownika za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacyjnych: do zarządzania, przetwarzania i udzielania odpowiedzi na zamówienia, wnioski, zgłoszenia rozmaitych incydentów, konsultacje lub skargi złożone przez Użytkownika za pośrednictwem różnych udostępnionych kanałów komunikacyjnych;
 4. do przeprowadzania ankiet dotyczących jakości sprzedawanych produktów i świadczonych usług oraz satysfakcji Użytkownika: kwestionariusze dla Użytkowników dotyczące jakości produktów sprzedawanych lub usług świadczonych przez STROHM oraz poziomu satysfakcji Użytkowników względem tychże produktów lub usług; 
 5. do zarządzania promocjami: do zarządzania uczestnictwem Użytkowników w konkursach, losowaniach i innych promocjach, a także do ogłaszania zwycięzców i do prezentacji nagród; 
 6. do wysyłania wiadomości marketingowych do Użytkownika: do wysyłania do Użytkownika wiadomości marketingowych (drogą elektroniczną i/lub konwencjonalną) dotyczących produktów i usług firmy STROHM, o ile Użytkownik nie wyraził wobec tego sprzeciwu w polu przewidzianym do tego celu w sekcji „Naprawy” i „Gwarancje”, a także o ile wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości w przeznaczonym do tego celu polu w formularzach kontaktowych lub innych formularzach na Stronie internetowej;
 7. aby na bieżąco informować Użytkownika o nowościach STROHM udostępnionych na profilach firmy w mediach społecznościowych: jeśli Użytkownik zdecyduje się obserwować STROHM w mediach społecznościowych, będzie mógł przeglądać wszelkie komunikaty publikowane przez STROHM. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać takich wiadomości STROHM w mediach społecznościowych, wówczas musi zaprzestać obserwowania profilów firmy STROHM;
 8. do wypełnienia zobowiązań prawnych: gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa hiszpańskiego lub unijnego, któremu podlega STROHM (np. odnośnie do przepisów podatkowych).  

5.- JAKIE DANE UŻYTKOWNIKA BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ STROHM?  

STROHM może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:  

a) Rejestracja gwarancji z tytułu zakupu produktu marki STROHM: 

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i DNI [hiszpański dowód osobisty].
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

b) Zarządzanie zamówieniami na naprawę produktu: 

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i DNI [hiszpański dowód osobisty].
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

c) Udzielanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacyjnych: 

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i DNI [hiszpański dowód osobisty].
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.
 • Inne dane: wszelkie inne dane, które mogą zostać udostępnione przez Użytkownika. 

d) Przeprowadzanie badań jakościowych i ankiet satysfakcji Użytkownika:  

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i DNI [hiszpański dowód osobisty].
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.
 • Dane o transakcjach dotyczących towarów i usług
 • Inne dane: wszelkie inne dane, które mogą zostać udostępnione przez Użytkownika. 

e) Zarządzanie promocjami: 

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i DNI [hiszpański dowód osobisty].
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.
 • Inne dane: wszelkie inne dane, które mogą być wymagane do skorzystania z promocji.

f) Wysyłanie wiadomości marketingowych do Użytkownika:  

 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.
 • Dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.

g) Informowanie Użytkownika o nowościach STROHM na profilach firmy w mediach społecznościowych: dane widniejące w profilu Użytkownika, a także wszelkie inne, które są przez niego upubliczniane. 

h) Wypełnianie zobowiązań prawnych: Wszelkie dane, które mogą być wymagane przez prawo. 

W przypadku podania danych osób trzecich Użytkownik wyraźnie oświadcza, że uzyskał ich zgodę i/lub wystarczające podstawy, zobowiązując się zarazem do udostępnienia owym osobom trzecim informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności i tym samym zwalniając STROHM z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w tym względzie. 

Niezależnie od powyższego STROHM może przeprowadzić wszelkie odpowiednie kontrole w celu potwierdzenia takiego stanu rzeczy i zastosować wszelkie niezbędne środki należytej staranności, zgodnie z przepisami o ochronie danych.  

6.- JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU WZGLĘDEM PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ STROHM? 

Podstawy prawnie uzasadnionego interesu względem przetwarzania danych Użytkowników przez STROHM zostały wyszczególnione w umowie zawartej pomiędzy obiema stronami. W niektórych przypadkach, w celu wypełnienia określonych obowiązków prawnych, STROHM może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych, którą to zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie. W szczególności STROHM przetwarza dane Użytkowników zgodnie z następującymi prawnie uzasadnionymi interesami:

 1. Obsługa rejestracji gwarancji związanej z zakupem danego produktu marki STROHM: uzasadnieniem przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie postanowień stosunku umownego. 
 2. Zarządzanie zamówieniami na naprawę produktu: uzasadnieniem przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie postanowień stosunku umownego.  
 3. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem udostępnionych kanałów komunikacyjnych: uzasadnieniem przetwarzania danych w tym celu jest zgoda, którą Użytkownik może w każdej chwili wycofać. W przypadku wycofania zgody przez Użytkownika podniesiona kwestia nie zostanie rozpatrzona.
 4. Przeprowadzanie badań jakościowych i ankiet satysfakcji Użytkownika: przetwarzanie danych niezbędnych do przeprowadzania badań jakości i satysfakcji opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, którym jest STROHM. 
  Ten prawnie uzasadniony interes opiera się na zdolności do oferowania Użytkownikom zarówno towarów, jak i usług STROHM o możliwie najwyższym poziomie jakości i fachowości. 
 5. Zarządzanie promocjami: uzasadnieniem przetwarzania danych w tym celu jest zgoda, którą Użytkownik wyraża w momencie zaakceptowania postanowień prawnych i warunków promocji. Z drugiej zaś strony uzasadnieniem przetwarzania danych niezbędnych do wyłonienia zwycięzcy i przyznania mu nagrody jest wypełnienie postanowień stosunku umownego.  
 6. Wysyłanie informacji marketingowych: uzasadnieniem przetwarzania danych do tego celu w sytuacji, gdy Użytkownik udostępnił swoje dane za pośrednictwem formularzy „Gwarancje” lub „Naprawy”, jest prawnie uzasadniony interes administratora danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), przy czym jeżeli Użytkownik poda swoje dane za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub innych formularzy dostępnych na Stronie internetowej, podstawą prawną przetwarzania tychże danych będzie zgoda Użytkownika. 
 7. Informowanie Użytkownika o nowościach STROHM na profilach firmy w mediach społecznościowych: uzasadnieniem przetwarzania danych w tym celu jest zgoda Użytkownika, wyrażona w momencie zapoczątkowania obserwowania STROHM w mediach społecznościowych.  
 8. Wypełnienie zobowiązań prawnych:  prawnie uzasadnioną podstawę wszelkiego przetwarzania danych w tym celu stanowi wypełnienie obowiązku prawnego. 

Zgody uzyskane w wyżej wymienionych celach są od siebie niezależne; cofnięcie indywidualnej zgody wyrażonej przez Użytkownika nie będzie mieć zatem wpływu na pozostałe udzielone przyzwolenia.

7.- OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA DANYCH 

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez STROHM na przestrzeni następujących odcinków czasowych: 

 1. Dane udostępnione w celu obsługi rejestracji gwarancji na zakupiony przez Użytkownika produkt: dane przekazane w celu obsługi rejestracji gwarancji na zakupiony przez Użytkownika produkt, jak również w celu udzielenia jakiejkolwiek usługi powiązanej z owym zakupem lub samym produktem, będą przechowywane przez okres 10 lat. Po upływie tego okresu dane pozostaną zablokowane na czas określony prawnie w odniesieniu do wszelkich ewentualnych działań prawnych wynikających ze stosunku umownego obejmującego owe dane.
 2. Dane służące do zarządzania zamówieniami na naprawy produktów: dane służące do zarządzania zamówieniami na naprawy produktów zakupionych przez Użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu dane pozostaną zablokowane na czas określony prawnie w odniesieniu do wszelkich ewentualnych działań prawnych wynikających ze stosunku umownego obejmującego owe dane.
 3. Dane wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie kwestie i żądania zgłoszone za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacyjnych: dane będą przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia żądań Użytkownika i udzielenia na nie odpowiedzi, a następnie przez określony normatywny czas umożliwiający podjęcie ewentualnych działań prawnych wynikających z danych żądań.
 4. Dane wykorzystywane do badań jakości produktów i usług oraz satysfakcji Użytkowników: będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
 5. Dane służące do zarządzania promocjami: dane będą przechowywane do momentu przyznania nagrody, a po jej przyznaniu zostaną zachowane przez określony normatywny czas dla wszelkich ewentualnych działań prawnych z tego wynikających.
 6. Dane służące do wysyłania wiadomości marketingowych: dane będą przetwarzane w tym celu, chyba że Użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie.
 7. Dane służące do informowania Użytkownika o nowościach STROHM publikowanych na profilach firmy w mediach społecznościowych: dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zaprzestania przez Użytkownika obserwowania profilów STROHM w mediach społecznościowych.
 8. Wypełnienie zobowiązań prawnych: dane przekazane w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych wynikających z usług świadczonych przez STROHM będą przechowywane przez prawnie ustalony okres.

8.- KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE UŻYTKOWNIKA? 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:  

 • Organom administracji publicznej: gdy jest to wymagane przez prawo w celu wypełnienia zobowiązania prawnego.
 • Sądom, gdy jest to wymagane przez prawo w celu wypełnienia zobowiązania prawnego. 
 • Spółkom wchodzącym w skład grupy korporacyjnej STROHM, w celach administracyjnych i związanych z zarządzaniem biznesowym, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem określonym w Klauzuli 48 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.  

9.- KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PROMOCYJNA 

Jednym z celów, dla których STROHM przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników, jest przesyłanie im informacji marketingowych zawierających dane o produktach, usługach, promocjach, ofertach, wydarzeniach lub nowościach, które mogą być istotne dla Użytkowników, a także by przesyłać im Newsletter STROHM. 

Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych lub promocyjnych od STROHM, może wyrejestrować się z usługi za pomocą łącza znajdującego się u dołu każdej otrzymanej wiadomości marketingowej. 

10.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik niniejszym zaświadcza, że ukończył osiemnaście (18) lat i że dane udostępnione przez niego STROHM są zgodne z prawdą, dokładne, kompletne i aktualne. W związku z tym Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wszystkich podanych przez siebie danych, zobowiązując się zarazem do zapewnienia, iż owe dane są aktualne i odzwierciedlają stan faktyczny.  

Tym samym Użytkownik niniejszym gwarantuje, że poinformował osoby trzecie, których dane zostały udostępnione, o wszelkich aspektach zawartych w niniejszym dokumencie. Ponadto Użytkownik gwarantuje, że uzyskał upoważnienie od takowych osób trzecich do udostępniania ich danych firmie STROHM do zamierzonych celów. 

W każdym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje, które mogą zostać przekazane za pośrednictwem Strony internetowej, oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą zostać wyrządzone z tego tytułu firmie STROHM lub osobom trzecim. 

11.- KORZYSTANIE Z PRAW 

Jako właściciel przetwarzanych danych, Użytkownik może w dowolnym momencie skierować do STROHM pismo na adres wskazany w niniejszej Polityce prywatności lub wysłać je pocztą elektroniczną na adres: strohm-support@strohm-teka.com (załączywszy dokument potwierdzający jego tożsamość), w którym to piśmie wyraża swoją wolę do bezpłatnego skorzystania z któregokolwiek z przysługujących mu poniższych praw: 

a) Prawo dostępu:

Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia informowanym na bieżąco przez STROHM o tym, czy jego dane osobowe są przetwarzane, czy też nie, oraz w kwestii dostępu do jego danych przez STROHM. Ponadto Użytkownik ma także prawo do uzyskania informacji odnośnie do celów, w jakich jego dane są przetwarzane, oraz względem kategorii danych podlegających procesowi przetwarzania, a także informacji o odbiorcach, którym udostępniono ich dane osobowe, oraz do wyszczególnienia okresu, przez jaki owe dane będą przechowywane. 

b) Prawo do sprostowania i anulowania:

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, o ile zostały spełnione niezbędne do tego wymogi prawne, a także jest uprawniony do sprostowania wszelkich nieprawidłowości w swoich danych w sytuacji gdy, przykładowo, dane takowe nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały pozyskane. 

c) Ograniczenie przetwarzania danych, cofnięcie zgody oraz całkowity lub częściowy sprzeciw wobec ich przetwarzania:

W określonych przypadkach (np. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych w trakcie ich weryfikacji) Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do celu obrony swoich ewentualnych roszczeń. 

Użytkownikowi będzie również przysługiwać prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes STROHM lub osoby trzeciej (w tym przetwarzanie do badań marketingu bezpośredniego i przygotowania profilów użytkowników). W takim przypadku STROHM zaniecha przetwarzania owych danych, chyba że przedstawi Użytkownikowi prawnie uzasadniony powód do dalszego przetwarzania jego danych. 

d) Przenoszalność danych:

Użytkownik ma prawo do otrzymania wszelkich danych osobowych, które poprzednio udostępnił STROHM, w ustrukturyzowanym, ogólnie dostępnym i czytelnym formacie oraz do przeniesienia tychże danych do innego administratora danych bez żadnych utrudnień ze strony administratora, który owe dane dostarczył, biorąc pod uwagę wszystkie przypadki określone prawnie w tym kontekście. 

e) Zautomatyzowane decyzje indywidualne:

Ponadto, poza prawami wyszczególnionymi powyżej oraz w przypadku podejmowania zautomatyzowanych decyzji, łącznie z profilowaniem, Użytkownikowi będzie również przysługiwać prawo do uzyskania interwencji człowieka ze strony STROHM oraz do wyrażenia swojego punktu widzenia i zaskarżenia podjętych decyzji. 

f) Pozostałe kwestie:

Podobnie w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo do pozyskania informacji o tym, w jaki sposób uzyskać dostęp do gwarancji dotyczących tego przekazania lub jak uzyskać ich kopię. 

Ponadto Użytkownik może wnieść skargę dotyczącą ochrony jego danych osobowych skierowaną do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos, z siedzibą pod adresem C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madryt), gdy zainteresowana strona uzna, że organizacja STROHM naruszyła jej prawa określone w przepisach o ochronie danych osobowych. 

12.- ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

W każdym przypadku STROHM będzie przetwarzać dane Użytkownika jako dane ściśle poufne i z zachowaniem ich należytej tajności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, wdrażając w tym celu wszelkie środki techniczne lub organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych oraz by zapobiegać ich nieuprawnionej modyfikacji, utracie, przetwarzaniu lub dostępowi, biorąc pod uwagę dostępną technologię, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na jakie są one narażone.   

13.- ZMIANY

Niniejszym STROHM zastrzega sobie prawo do zrewidowania i ponownej redakcji treści niniejszej Polityki prywatności, gdy tylko uzna to za stosowne, zobowiązując się zarazem do poinformowania Użytkowników o takiej interwencji. Z tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności STROHM, aby Użytkownik miał pewność, że zaznajomiony jest z treścią jej najnowszej wersji.

14.- AKCEPTACJA I ZGODA 

Użytkownik niniejszym oświadcza, że został poinformowany o zasadach ochrony danych osobowych oraz że akceptuje treść niniejszej Polityki prywatności. 

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2021.